Aktualności


Grupa OEX opublikowała wyniki za I kwartał 2022 roku.

OEX SA
13 maja 2022

Grupa OEX zakończyła I kwartał 2022 roku z bardzo dobrymi wynikami. Przychody Grupy wyniosły 158 mln zł i wzrosły o 22,3 % w porównaniu do I kwartału 2021 roku. Skonsolidowany zysk EBITDA wyniósł 15,9 mln zł (10,8 mln zł wg. MSR 17) co stanowi wzrost o 30,2 % w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego (48,7% wg. MSR 17).

I kwartał b.r. to kolejny okres w którym Grupa osiągnęła znaczący wzrost EBITDA we wszystkich segmentach operacyjnych. Spółki z Grupy OEX nie odczuły bezpośrednio w istotny sposób skutków niekorzystnej sytuacji makroekonomicznej. – powiedział Jerzy Motz, Prezes Zarządu OEX SA

Segment Zarządzania sieciami punktów sprzedaży detalicznej wygenerował 6,1 mln zł zysku EBITDA co stanowi ponad 45 % EBITDA (wg. MSR 17) segmentów operacyjnych Grupy.  W I kwartale 2022 wzrosła liczba zawartych umów z klientami o 4,4%. Wzrosła także wartość osiągniętych przychodów z tytuły prowizji od operatorów o 11,9% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, przy jednoczesnym, nieznacznym spadku średniej liczby sklepów (o 2,5%).

Imponujący wzrost wyników odnotował Segment Wsparcia sprzedaży. Przychody wyniosły 65,3 mln zł co stanowi wzrost o 78 %, natomiast EBITDA (wg. MSR 17) wyniosła 3,7 mln zł i wzrosła o 110 % w porównaniu do I kwartału 2021.

Z ogromną satysfakcją obserwujemy rozwój współpracy z kluczowymi klientami w tym segmencie oraz umacnianie pozycji wiodącego dostawcy usług wsparcia sprzedaży.  – dodał Jerzy Motz

W Segmencie eCommerce Services EBITDA (wg. MSR 17) wyniosła 3,7 mln zł co stanowi wzrost o 21,8%.

Istotny wpływ na sytuację finansową Grupy OEX miała sprzedaż spółki Divante, w wyniku której Grupa w I kwartale 2022 roku rozpoznała zysk w wysokości blisko 91,4 mln zł.

Grupa w kolejnych okresach wypracowuje znaczące zyski i ma obecnie bardzo dobrą sytuację finansową dzięki rozwojowi organicznemu a także dzięki udanej transakcji sprzedaży Divante. Chcemy dzielić się zyskiem z akcjonariuszami, dlatego zarekomendowaliśmy dywidendę za rok 2021 wypłacaną w bieżącym roku w wysokości 5,85 zł na akcję. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Walne Zgromadzenie. Spółka opublikowała również politykę dywidendową na lata 2022-2024, która przewiduje, że OEX będzie przeznaczał na wypłatę dywidendy nie mniej niż 10 mln zł rocznie.  – dodał Jerzy Motz

 

Wyjaśnienie – z uwagi na istotny wpływ na prezentację EBITDA zastosowania aktualnie obowiązującego standardu MSSF 16, Grupa w celach informacyjnych prezentuje także EBITDA wg stosowanego do końca 2018 roku standardu MSR 17. Poprzez wpływ MSSF 16 należy rozumieć różnicę jaką powoduje w sprawozdaniach finansowych zastosowanie standardu MSSF 16 w miejsce standardu MSR 17, wynikającą z odmiennej klasyfikacji umów najmu powierzchni takich jak magazyny, powierzchnie sklepowe czy biurowe.


Masz pytania?

Małgorzata Fischer
malgorzata.fischer@oex.pl
+48 663 500 200