Aktualności


Grupa OEX opublikowała wyniki za I kwartał 2023 roku.

12 maja 2023

Grupa OEX w I kwartale 2023, po udanym 2022 roku kontynuowała wzrost wyników. Przychody Grupy za I kwartał b.r. wyniosły 165,28 mln zł i były wyższe o 4,6%. Skonsolidowany zysk EBITDA wyniósł 18,92 mln zł co stanowi wzrost o 20,0% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników osiągniętych w I kwartale. Grupa rośnie organicznie, pomimo ewidentnego spowolnienia gospodarczego. powiedział Jerzy Motz, Prezes Zarządu OEX SA

Wśród segmentów operacyjnych najlepsze wyniki i najwyższą dynamikę wzrostu osiągnął Segment Zarządzania sieciami punktów sprzedaży detalicznej.  Wypracował przychody równe 56,7 mln zł. Tym samym udział segmentu w łącznych przychodach Grupy wzrósł do 34,3% wobec 29,9% w I kwartale 2022. Na ich ponad 20-procentowy wzrost wpłynęła wyższa liczba zawartych umów z klientami abonamentowymi i wynikające z tego wyższe przychody z tytułu prowizji. EBITDA (według MSR 17) wyniosła 7,47 mln zł, co stanowi wzrost o 22,7%. EBITDA segmentu i stanowi 50,1% sumy EBITDA wszystkich trzech segmentów operacyjnych Grupy (45,0% w I kw. 2022).

Segment eCommerce services osiągnął przychody w wysokości 48,2 mln zł. i były one wyższe o 11,1%. EBITDA (według MSR 17) segmentu wyniosła 4,3 mln zł, co stanowi wzrost o 14,6%.

Segment Wsparcie sprzedaży wypracował przychody w kwocie 56,4 mln zł co stanowi spadek o 13,6% i wynika ze spodziewanego zmniejszenia projektu realizowanego z głównym klientem segmentu. EBITDA (według MSR 17) segmentu wyniosła 3,15 mln zł i była niższa o 15,3%.

Zysk netto przypadający Akcjonariuszom OEX SA wyniósł w I kwartale  2023 roku  6,47 mln zł wobec 78,15 mln zł w I kwartale 2022 roku, przy czym w roku ubiegłym w tej kwocie zawierał się zysk ze sprzedaży akcji spółki Divante.

Grupa OEX zakończyła I kwartał 2023 w bardzo dobrej sytuacji płynnościowej oraz z niskim zadłużeniem. Wskaźnik długu netto do EBITDA na 31 marca 2023 wyniósł 0,09 i Grupa dysponowała środkami pieniężnymi w kwocie 97,1 mln zł.

Wyjaśnienie – z uwagi na istotny wpływ na prezentację EBITDA zastosowania aktualnie obowiązującego standardu MSSF 16, Grupa w celach informacyjnych prezentuje także EBITDA wg stosowanego do końca 2018 roku standardu MSR 17. Poprzez wpływ MSSF 16 należy rozumieć różnicę jaką powoduje w sprawozdaniach finansowych zastosowanie standardu MSSF 16 w miejsce standardu MSR 17, wynikającą z odmiennej klasyfikacji umów najmu powierzchni takich jak magazyny, powierzchnie sklepowe czy biurowe.


Masz pytania?

Małgorzata Fischer
malgorzata.fischer@oex.pl
+48 663 500 200