Aktualności


Grupa OEX opublikowała wyniki za I półrocze 2022 roku.

OEX SA
14 września 2022

Grupa OEX w II kwartale 2022 kontynuowała wzrost zysków i zakończyła I półrocze br. z wynikiem znacząco wyższym od osiągniętego w porównywalnym okresie 2021.  

Przychody Grupy wyniosły 328,4 mln zł i wzrosły o 23,7 %. Skonsolidowany zysk EBITDA wyniósł 35,8 mln zł (25,3 mln zł wg. MSR 17) co stanowi wzrost o 43,6 % w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego (67% wg. MSR 17).

Jesteśmy bardzo zadowoleni z tych wyników. Tak dynamiczny wzrost organiczny to efekt zarówno rozwijania współpracy z dotychczasowymi klientami jak również pozyskiwanie nowych. Nasi klienci to jedne z największych marek na polskim i globalnym rynku, które wobec wyzwań związanych z trudną sytuacją makroekonomiczną szukają możliwości zwiększenia efektywności biznesu. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu i inwestycjom w skuteczność procesów jesteśmy w stanie jako outsourcer zapewnić lepsze wyniki niż zespoły własne klientów.   – powiedział Jerzy Motz, Prezes Zarządu OEX SA

Segment Zarządzania sieciami punktów sprzedaży detalicznej zwiększył przychody w pierwszym półroczu 2022 r. o 11,5 % do wartości 101,8 mln zł. Jednocześnie wygenerował 14,1 mln zł zysku EBITDA (wg. MSR 17) co stanowi wzrost o 50,4  %. Wzrosła liczba zawartych umów z klientami o 8,5 %, przy jednoczesnym, nieznacznym spadku średniej liczby sklepów (o 2,7%).

Dobre wyniki segmentu Zarządzania sieciami punktów sprzedaży detalicznej to wynik wielu czynników, które wystąpiły na rynku. Wyższa sprzedaż usług telekomunikacyjnych może wiązać się z realizacją przez konsumentów odłożonych w czasie pandemii zakupów w tym obszarze. Prawdopodobnie nie bez znaczenia jest również sytuacja związana z napływem do Polski obywateli z Ukrainy.– powiedział Jerzy Motz

Imponujący wzrost wyników odnotował Segment Wsparcia sprzedaży. Wyniki osiągnięte w I półroczu 2022 to drugie co do wysokości wśród segmentów operacyjnych Grupy.  Przychody segmentu Wsparcia sprzedaży wyniosły 135,3 mln zł co stanowi wzrost o 63,8 %, natomiast EBITDA (wg. MSR 17) wyniosła 8,8 mln zł i wzrosła o 105,7 % w porównaniu do I półrocza 2021.

Z ogromną satysfakcją obserwujemy rozwój spółki OEX Cursor, która odnotowała spektakularny wzrost wyników dzięki rozwojowi współpracy z dotychczasowymi kluczowymi klientami, w tym istotnie z klientem z branży tytoniowej.- dodał Jerzy Motz

Segment eCommerce Services odnotował wzrost EBITDA (wg. MSR 17) o 28,1% do 7,9 mln zł, przy nieznacznym spadku przychodów.

Widzimy tendencje spadkowe w sektorze e-commerce w Polsce i na świecie. Jednak spółki z segmentu eCommerce services z Grupy OEX wypracowały istotnie wyższy zysk EBITDA. Warto zaznaczyć, że bardzo dynamiczny rozwój odnotowała spółka VCC, świadcząca usługi w obszarze obsługi klienta i customer experience, których znaczenie w handlu wciąż wzrasta. Ważnym obszarem działalności, w którym spółka ma sukcesy to projekty z wykorzystaniem technologii bot.

Istotny wpływ na sytuację finansową Grupy OEX miała sprzedaż spółki Divante, w wyniku której Grupa w I półroczu 2022 roku rozpoznała zysk w wysokości  93,8 mln zł.

Wskaźnik dług netto do EBITDA wyniósł 0,51 natomiast środki pieniężne na koniec czerwca 2022 r. wyniosły 66,6 mln zł.

Do wyzwań przyszłych okresów z pewnością należy zaliczyć trudną sytuację makroekonomiczną Polski w tym wzrastające koszty działalności i ryzyko zakorzenienia się inflacji. Jednak dzięki stabilnej sytuacji finansowej możemy wspierać dalszy rozwój spółek z Grupy OEX. – dodał Jerzy Motz


Masz pytania?

Małgorzata Fischer
malgorzata.fischer@oex.pl
+48 663 500 200