Aktualności


Grupa OEX podsumowuje wyniki za I półrocze 2018

OEX
7 września 2018

Grupa w pierwszym półroczu osiągnęła wzrost przychodów o 12 procent przy niższych wynikach, którym towarzyszyła jednak znacząca poprawa przepływów z działalności operacyjnej.

Wskaźnik długu netto do EBITDA pozostał na poziomie poniżej 2,0 pomimo uruchomienia znaczących kredytów inwestycyjnych.

W I półroczu 2018 roku Grupa OEX znacząco powiększyła bazę klientów, kontynuowała ekspansję zagraniczną i rozwój nowych usług oraz zwiększyła udział technologii w oferowanych usługach.

Spadek zysków Grupy w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego był spowodowany głównie gorszym wynikiem w segmencie Wsparcia sprzedaży, na skutek przesunięcia części zaplanowanych projektów na drugie półrocze oraz zwiększonymi kosztami pracy.

Zmiany w umowach z klientami, mające na celu dostosowanie cen do zwiększonych kosztów pracy, zadziałają z opóźnieniem w stosunku do przeprowadzonych podwyżek wynagrodzeń. W związku z tym spadek zysków w segmencie Wsparcia sprzedaży uznajemy za przejściowy. Segment dalej rozwija się organicznie, w perspektywie jest uruchomienie dla klientów nowych rozwiązań związanych z analityką danych – powiedział Jerzy Motz, prezes OEX SA.

Grupa poprawiła w znaczący sposób przepływy z działalności operacyjnej, które na koniec okresu wyniosły 13,0 mln zł w porównaniu do -4,4 mln zł w 1H2017.

Na uwagę zasługują również zmiany w obszarze współpracy z Orange Polska S.A., w segmencie Zarządzania sieciami punktów sprzedaży detalicznej, które mają wpływ na przychody i wynik operacyjny Grupy.

Od maja br. w miejsce dotychczasowego systemu, w którym Tell Sp. z o.o. nabywała sprzęt na własny rachunek, wprowadzony został system powierzenia. Głównym skutkiem zmiany będzie eliminacja przychodów bezmarżowych z rachunku zysków i strat Tell Sp. z o.o. i odpowiadających im kosztów sprzedanych towarów oraz zakończenie systemu rozliczania sprzedaży ratalnej.

Przychody ogółem wzrosły w Grupie o 12 proc., natomiast przychody oczyszczone z przychodów bezmarżowych, czyli po wyłączeniu przychodów z obrotu telefonami abonamentowymi, wzrosły w Grupie o blisko 20 proc. w porównaniu do I półrocza 2017 roku.

W ramach systemu sprzedaży ratalnej spółka Tell Sp. z o.o. otrzymywała dodatkową prowizję, jednocześnie ponosząc koszt finansowy równy wartości tej prowizji z tytułu cesji umowy sprzedaży ratalnej na operatora. W wyniku zakończenia rozliczania sprzedaży ratalnej przychody segmentu i Grupy obniżyły się o niespełna milion złotych w porównaniu do 1H2017, natomiast zysk EBITDA obniżył się z tego powodu o 639 tys. zł. Jednocześnie zmiany te są neutralne dla zysku brutto i netto zarówno segmentu, jak i Grupy.

Dobre wyniki wypracował segment BPO, który nie tylko generuje znaczące przepływy z działalności operacyjnej, ale jest też najbardziej rentownym segmentem w Grupie. Zysk EBITDA segmentu jest o 10% wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

ArchiDoc obsługuje 9 na 10 największych banków i 8 na 10 największych ubezpieczycieli. Obecnie koncentrujemy się przede wszystkim na rozwoju organicznym i sektorze medycznym, przed którym w związku z regulacjami dotyczącymi elektronicznej dokumentacji medycznej, stoją wielkie wyzwania. W odpowiedzi na te trendy powołaliśmy dedykowaną do tych zadań spółkę ArchiDoc MED.

Ze względu na znaczący wzrost biznesu związany z digitalizacją i przechowywaniem dokumentów do końca roku planowane jest powiększenie powierzchni magazynowej. Zwiększeniu uległo zatrudnienie, wprowadziliśmy również podwyżki wynagrodzeń wynikające z sytuacji na rynku pracy, co miało wpływ na obecne wyniki – powiedział Jerzy Motz.

Istotna poprawa wyników nastąpiła w segmencie E-biznes, w którym przychody wzrosły o ponad 38 proc., natomiast zysk EBITDA o blisko 34 proc.

W tym roku segment realizuje strategię budowania kompleksowej oferty usług opartych o technologię oraz obsługę logistyczną klientów eCommerce. Znacząco wzrosła baza klientów, którzy coraz częściej zainteresowani są współpracą z nami jako dostawcą całego zaplecza usług niezbędnych sklepom internetowym. Chcemy też dalej rozwijać technologię i produkty własne tworzone przez Divante – dodał prezes Jerzy Motz.

W pierwszej połowie 2018 roku Grupa pozyskała 18,7 mln złotych z emisji przeprowadzonej w drodze subskrypcji prywatnej, co pozwoli przede wszystkim na inwestycje w dalszy rozwój organiczny segmentów E-biznes oraz BPO, jak i realizację ewentualnych akwizycji. Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane dnia 5 września 2018 roku.

Podsumowanie wyników Grupy OEX za pierwsze półrocze 2018:

  • Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosły w I półroczu 2018 roku 277 993 tys. zł i były wyższe o 12 proc. niż przychody osiągnięte w analogicznym okresie roku ubiegłego.
  • Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 10 429 tys. zł i był o 8 proc. niższy.
  • Zysk EBITDA wyniósł 14 542 tys. zł i był o 4 proc. niższy.

  • Zysk brutto wyniósł w I półroczu 2018 roku 6 655 tys. zł i był niższy o 10 proc.
  • Zysk netto wyniósł w I półroczu 2018 roku 5 127 tys. zł i był niższy o 13 proc.
  • Zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego wyniósł w I półroczu 2018 roku 4 872 tys. zł i był niższy o 19 proc.

Masz pytania?

Małgorzata Fischer
malgorzata.fischer@oex.pl
+48 663 500 200