Aktualności


Grupa OEX: Ponad 40 proc. wzrost zysków i podtrzymanie opublikowanej prognozy po trzech kwartałach 2017 roku

OEX
22 listopada 2017

Grupa OEX zakończyła trzeci kwartał 2017 roku bardzo dobrymi wynikami finansowymi.  

W porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim Grupa wypracowała:

  • Przychody ze sprzedaży wyniosły 393 115 tys. zł i były wyższe o 42,9 proc.
  • Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 20 170 tys. zł i był wyższy o 46,6 proc. niż w analogicznym okresie roku poprzedniego
  • Zysk EBITDA wyniósł 25 777 tys. zł i był wyższy o 45,1 proc. niż w analogicznym okresie roku poprzedniego
  • Zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego wyniósł 11 011 tys. zł i był wyższy o 48,3 proc. niż w analogicznym okresie roku poprzedniego

Grupa od marca 2015 roku konsekwentnie realizuje strategię dywersyfikacji , co znajduje odbicie w naszych wynikach finansowych, które od tego czasu systematycznie rosną. Bez dokonanych przejęć i nowych segmentów Grupa osiągałaby dzisiaj mniej niż połowę obecnego zysku EBITDA – powiedział Jerzy Motz, prezes zarządu OEX S.A. Po trzech kwartałach 2017 roku spółka wypracowała dla akcjonariuszy zysk netto wyższy o blisko 3,6 mln złotych, co stanowi wzrost o ponad 48 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Wyniki są zgodne z oczekiwaniami zarządu i opublikowaną wcześniej prognozą. Wzrost zysków zapewniły Grupie dobre wyniki wypracowane przez spółki, a także akwizycja spółek ArchiDoc i Voice Contact Center, zrealizowana w styczniu 2017 roku.

Segment Zarządzania dokumentami i obsługi klienta, który wypracował dla Grupy po III kwartałach 24 proc. jej zysku EBITDA pokazał świetne wyniki i bardzo dobrą rentowność. Dynamicznie rośnie segment Wsparcia sprzedaży, który zanotował wzrost zysku EBITDA o ponad 45 proc., co jest częściowo wynikiem przejęcia w zeszłym roku spółki MerService , ale też wzrostu organicznego.  W 2016 roku po trzech kwartałach segment generował blisko 6 mln zysku EBITDA, dzisiaj to już prawie 7,5 mln zł – dodał prezes Jerzy Motz.

Te dwa segmenty konsekwentnie się rozwijają, co jest zasługą doświadczonego managementu i skutecznie realizowanej strategii budowania pozycji na rynku. Zarówno OEX Cursor uzupełniany przez MerService, jak również ArchiDoc i Voice Contact Center to bardzo dobrze rozpoznawalne na rynku podmioty, które są dostawcami usług dla największych firm w Polsce. Cały czas rozwijamy jednak naszą ofertę w taki sposób, żeby wychodzić naprzeciw trendom i zwiększać nasz udział w rynku – powiedział prezes Jerzy Motz.

Grupa OEX posiada stabilną pozycję w segmencie Zarządzania sieciami punktów sprzedaży detalicznej, który wygenerował blisko 13 mln zł zysku EBITDA co stanowi  45 proc. udział w zysku Grupy za trzy kwartały 2017 roku. W poprzednim roku po trzech kwartałach udział ten stanowił ponad 60 proc.

Z sukcesem realizujemy strategię dywersyfikacji i wzrostu. Inwestujemy też bardzo mocno w usługi dla e-commerce, co stanowi przedmiot działalności segmentu E-biznes. Przychody w tym segmencie stanowią ponad 20 proc. przychodów Grupy. Kontynuujemy działania związane z ekspansją zagraniczną i rozwojem usług  – powiedział Jerzy Motz.

W trzecim kwartale 2017 roku w Grupie została także uporządkowana struktura organizacyjna przez przeniesienie ze spółki OEX Cursor działalności związanej z logistyką i procesowaniem zakupów do nowo utworzonej spółki OEX E-Business.

Obecnie w segmencie E-biznes działa spółka Divante, która rozwinęła się w wyspecjalizowany w tworzeniu i obsłudze sklepów internetowych software house oraz OEX E-Business, który świadczy usługi e-fullfilment i e-procurement. Marka Divante z niebieskim kółkiem OEX jest już rozpoznawalna nie tylko w Polsce, ale też na rynkach zagranicznych – dodał Jerzy Motz, prezes OEX S.A.

 


Masz pytania?

Małgorzata Fischer
malgorzata.fischer@oex.pl
+48 663 500 200