Aktualności


OEX S.A. zakończył rok 2015 najwyższymi wynikami w swojej historii

OEX
22 marca 2016

21 marca OEX S.A. przedstawił raport za 2015 rok. Grupa osiągnęła w ubiegłym roku bardzo dobre, najwyższe w swojej historii wyniki, w tym:
• przychody w wys. 344,17 mln zł, co stanowiło wzrost o 38 % w stosunku do przychodów osiągniętych w roku 2014;
• zysk operacyjny w wys. 17,72 mln zł, który był o 64% wyższy od wyniku osiągniętego w roku poprzednim;
• zysk EBITDA w wys. 21,96 mln zł wyższy o 74% od wypracowanego w roku poprzednim;
• zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego w wys. 11,19 mln zł, który wzrósł o 86% w porównaniu do zysku osiągniętego w 2014 roku.


Ubiegły rok oznaczał istotne zmiany dla naszej Grupy, przede wszystkim związane z przejęciem i integracją spółek Cursor i Divante, w wyniku czego nasza działalność została w znacznym stopniu zdywersyfikowana i obejmuje obecnie, poza tradycyjnym segmentem Zarządzania sieciami punktów sprzedaży detalicznej, dwa segmenty dodatkowe: Wsparcie sprzedaży oraz E-biznes. Skala wyzwań związanych z tymi zadaniami była niemała, z tym większą satysfakcją dzielimy się więc z rynkiem informacjami o naszych wynikach, które potwierdzają, że przyjęta przez nas strategia była właściwa, a jej wykonanie w pełni zgodne z naszymi oczekiwaniami.” – powiedział Rafał Stempniewicz, prezes OEX S.A.
Warto wspomnieć, że w segmencie Zarządzania sieciami punktów sprzedaży Grupa dokonała w 2015 r. dodatkowego ważnego przejęcia, w wyniku którego zarządzana przez Grupę sieć punktów sprzedaży usług T-Mobile powiększyła się o 23 salony. Pozwoliło to utrzymać wielkość tej sieci na niemal niezmienionym poziomie, pomimo przeprowadzonej przez operatora w 2015 r. istotnej redukcji liczby salonów w całej jego sieci sprzedaży.
W segmentach Wsparcia sprzedaży oraz E-biznes Grupa kontynuowała współpracę ze swoimi najważniejszymi klientami, ale udało jej się również skutecznie pozyskać wiele nowych projektów, zarówno w ramach dotychczasowych specjalizacji, jak i na zupełnie nowe usługi. W obu segmentach nastąpił przy tym wzrost rentowności. Rozwojowi biznesu w kraju towarzyszyło istotne zwiększenie udziału projektów realizowanych poza jego granicami, w szczególności w segmencie E-biznes. Ten kierunek będzie wspierany przez Zarząd Grupy również w kolejnych latach.

Niezależnie od przedsięwzięć stricte biznesowych kończymy obecnie prace związane z uporządkowaniem struktury Grupy. W styczniu 2016 r. przeszliśmy rebranding i zmianę nazwy na OEX S.A. W lutym 2016 r. działalność związana z realizacją umowy z Orange Polska S.A. została wniesiona aportem do nowo powołanej spółki zależnej Tell sp. z o. o. Sam OEX S.A., jako podmiot dominujący, będzie koncentrował się na strategicznym i finansowym zarządzaniu portfelem spółek zależnych oraz realizacji kolejnych transakcji kapitałowych i nowych inicjatyw biznesowych.” – dodał Rafał Stempniewicz, prezes OEX S.A.
W 2015 roku spółka obchodziła 10-lecie swoich notowań na rynku regulowanym Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. W 2016 roku przypada 20 rocznica powstania spółki Tell.
W 2016 r. i latach następnych będziemy wyznaczać sobie kolejne ambitne cele, kontynuując zarówno wzrost organiczny, jak i aktywnie poszukując okazji do kolejnych przejęć budujących wartość dla akcjonariuszy ” – powiedział Rafał Stempniewicz, prezes OEX S.A.


Masz pytania?

Małgorzata Fischer
malgorzata.fischer@oex.pl
+48 663 500 200