Raporty bieżące

Decyzje Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej wobec CONNEX Sp. z o.o.

Raport bieżący nr: 1/2010

Data: 7 stycznia 2010

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Działając zgodnie z art. 56 pkt 1) pkt.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184 poz. 1539 ze zmianami), Zarząd Tell S.A. informuje, że w dniu 7 stycznia 2010 r. powziął wiadomość o doręczeniu CONNEX Sp. z o.o. (spółce zależnej emitenta) decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych i podatku od towarów i usług za lata 2004-2006. W decyzjach tych określono zobowiązania podatkowe CONNEX Sp. z o.o. na kwotę 17.602.970,00 zł, powiększoną o należne odsetki.

Decyzje, o których mowa wyżej są nieprawomocne, CONNEX Sp. z o.o. przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez CONNEX Sp. z o.o. decyzje poddawane są aktualnie analizie poprzedzającej wniesienie odwołań. Zgodnie z posiadanymi przez CONNEX Sp. z o.o. opiniami prawnymi sformułowane w decyzjach zarzuty są bezzasadne i stanowią w ocenie CONNEX Sp. z o.o. próbę przerzucenia na spółkę odpowiedzialności za działania osób trzecich (kontrahentów spółki), o których to działaniach Zarząd CONNEX Sp. z o.o. nie posiadał jakiejkolwiek wiedzy. Doręczone decyzje dotyczą jednego z segmentów działalności CONNEX Sp. z o.o. – eksportu telefonów komórkowych w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. CONNEX Sp. z o.o. nie prowadzi działalności w tym zakresie od blisko dwóch lat.
Zarząd Tell S.A. oświadcza, że:

a) wartość udziałów CONNEX Sp. z o.o. w księgach emitenta to 150.000,00 zł,
b) wartość wierzytelności emitenta wobec CONNEX Sp. z o.o. to 564.697,89 zł (na dzień 7 stycznia 2010 r.),
c) pozostałe spółki z grupy nie posiadają żadnych wierzytelności wobec CONNEX Sp. z o.o.

Po trzech kwartałach 2009 r. przychody CONNEX Sp. z o.o. wynoszą 8.727.258,51 zł co stanowi 4,68% skonsolidowanych przychodów grupy, natomiast strata CONNEX Sp. z o.o. wynosi 204.438,52 zł, wobec skonsolidowanego zysku netto grupy w wysokości 4.868.796,66 zł.


Podstawa prawna: art.56 ust.1 pkt.1) ustawy o ofercie – informacje poufne

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu