Raporty bieżące

Deklaracja wstrzymania wypłat dywidendy

Raport bieżący nr: 3/2006

Data: 28 kwietnia 2006

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zgodnie z §39 ust.1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. nr 209 poz. 1744) Zarząd Tell S.A. informuje, że zamierza przedstawić Radzie Nadzorczej, a następnie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy propozycję przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za 2005r. w całości na kapitał zapasowy i w związku z tym niewypłacenia dywidendy.


Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2  Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu