Raporty bieżące

Deklaracja wypłaty dywidendy

Raport bieżący nr: 11/2010

Data: 30 marca 2010

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Działając zgodnie z §38 ust.1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz.259 ze zmianą), Zarząd TELL S.A. informuje, że w dniu 29 marca 2010 r. przedstawił Radzie Nadzorczej propozycję przeznaczenia zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za 2009 r. w kwocie 6.577.711,08 zł (słownie: sześć milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset jedenaście złotych 08/100):

– na wypłatę dywidendy w kwocie 1,00 zł na jedną akcję Spółki (z wyjątkiem akcji własnych Spółki)

– na kapitał zapasowy w kwocie pozostałej po wypłacie dywidendy.

Zarząd zaproponował ustalenie dnia dywidendy na 14 maja 2010 r., a dnia wypłaty dywidendy na 31 maja 2010 r.
Rada Nadzorcza zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały zgodnej z wnioskami Zarządu.


Podstawa prawna: Art.56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu