Raporty bieżące

Deklaracja wypłaty dywidendy

Raport bieżący nr: 24/2009

Data: 17 czerwca 2009

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zgodnie z §38 ust.1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz.259), Zarząd Tell S.A. informuje, że zamierza przedstawić Radzie Nadzorczej, a następnie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy propozycję przeznaczenia zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za 2008 r. w kwocie 6.905.964,54 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote 54/100):

– na wypłatę dywidendy w kwocie 0,50 zł na jedną akcję Spółki (z wyjątkiem akcji własnych Spółki)

– na kapitał zapasowy w kwocie pozostałej po wypłacie dywidendy.

Zarząd proponuje jako dzień dywidendy wskazać 1 września 2009 r., a jako dzień wypłaty dywidendy – 15 września 2009 r.


Podstawa prawna:  Art.56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Stanisław Górski – Członek Zarządu; Robert Krasowski – Członek Zarządu