Raporty bieżące

Dokonanie zmiany Statutu Tell S.A.

Raport bieżący nr: 39/2005

Data: 3 listopada 2005

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd Spółki Tell S.A. informuje, że w dniu 25 października 2005 roku, na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Poznaniu, Wydział XXI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 24 października 2005 roku, dokonano zmiany treści § 5 ust. 1 Statutu Tell S.A.

Dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 1 Statutu Tell S.A.: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 780.000,00 PLN (siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli sie na 476.950 (czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset piećdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz 303.050 (trzysta trzy tysiące pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A.”

Aktualne brzmienie § 5 ust. 1 Statutu Tell S.A.: „Kapitał zakładowy Spólki Tell S.A. wynosi 1.130.000,00 PLN (jeden milion sto trzydzieści tysięcy złotych) i dzieli się na:
a) 476.950 (czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewiećset pięćdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,
b) 303.050 (trzysta trzy tysiące pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
c) 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B.”

Informację o wpisie do rejestru w/w zmian treści Statutu Spółka powzięła w dniu 2 listopada 2005 roku.


Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu