Raporty bieżące

Dopuszczenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcji zwykłych na okaziciela serii A i B oraz praw do akcji serii B spółki Tell S.A.

Raport bieżący nr: 36/2005

Data: 19 października 2005

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd Spółki Tell S.A. informuje, na mocy Uchwały nr 361/2005 z dnia 19 października 2005 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dopuścił do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki Tell S.A. o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda:
– 303.050 (trzysta trzy tysiące pięćdziesiąt) akcji serii A, wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Tell Sp. z o.o. z dnia 15 kwietnia 2004 roku w sprawie przekształcenia w spółkę akcyjną pod firmą Tell S.A.,
– 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B, emitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki Tell S.A. z dnia 15 kwietnia 2005 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki w wyniku emisji akcji serii B.

Ponadto, na mocy w/w Uchwały Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dopuścił do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) praw do akcji serii B, emitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki Tell S.A. z dnia 15 kwietnia 2005 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.


Podstawa prawna: § 38 pkt 3 RO – dopuszczenie papierów do obrotu na rynku regulowanym

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu