Raporty bieżące

Dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu giełdowego

Raport bieżący nr: 26/2008

Data: 21 lipca 2008

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z §34 ust.1 pkt.2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. nr 209 poz.1744), informuje, że w dniu 21 lipca 2008 r. powziął informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 18 lipca 2008 r. uchwały w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A emitenta. W uchwale Zarząd Giełdy stwierdza, że do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 34.125 (trzydzieści cztery tysiące sto dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki TELL S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLTELL000049”.
Ponadto Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 25 lipca 2008 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki TELL S.A., o których mowa powyżej, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 25 lipca 2008 r. asymilacji tych akcji z akcjami tej spółki będącymi w obrocie giełdowym.


Podstawa prawna: Art.56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu