Raporty bieżące

Dostosowanie aktów wewnętrznych Spółki Tell S.A. do zasad zawartych w deklaracji Zarządu Tell S.A. w sprawie „Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych 2005”

Raport bieżący nr: 35/2005

Data: 14 października 2005

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd Spółki Tell S.A. informuje, że w dniu 14 października 2005 roku Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła Regulamin Zarządu Spółki Tell S.A., uchwaliła Regulamin Rady Nadzorczej Spółki Tell S.A., uwzględniający zasady zawarte w deklaracji Zarządu Tell S.A. w sprawie „Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych 2005” oraz powołała w ramach Rady Nadzorczej Komitet Wynagrodzeń, co pozwoli Spółce prowadzić działalność zgodnie z zasadami „Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznycvh 2005”.


Podstawa prawna: Regulamin urzędowego rynku giełdowego – inne

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu