Raporty bieżące

Informacja o nabyciu akcji własnych emitenta

Raport bieżący nr: 5/2009

Data: 26 lutego 2009

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Działając zgodnie z §5 ust.1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. nr 209 poz.1744), Zarząd TELL S.A. informuje, że w dniu 25 lutego 2009 r., na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 10 października 2008 r. w sprawie nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia, emitent nabył 120.582 (sto dwadzieścia tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwie) akcje własne po średniej cenie 6,04 zł (sześć złotych 04/100) za akcję.

Wartość nominalna nabytych akcji to 24.116,40 zł.

Udział nabytych akcji w kapitale zakładowym to 1,91 %, a liczba głosów na walnym zgromadzeniu odpowiadająca nabytym akcjom to 120.582 (co stanowi 1,41 % ogólnej liczby głosów).

Po nabyciu akcji będących przedmiotem niniejszego raportu, emitent posiada łącznie 485.540 akcji własnych, stanowiących 7,68 % kapitału zakładowego emitenta, którym odpowiadają 485.540 głosy, stanowiące 5,69 % ogólnej liczby głosów.


Podstawa prawna: Art.56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu