Raporty bieżące

Informacja o transakcjach-znaczne pakiety akcji

Raport bieżący nr: 33/2009

Data: 17 sierpnia 2009

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Działając zgodnie z Art. 70 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184 poz. 1539 ze zmianami), Zarząd TELL SA informuje, że w dniu 17 sierpnia 2009 r. otrzymał zawiadomienie dotyczące sprzedaży akcji emitenta przez Cyfrowe Centrum Serwisowe SA.

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Cyfrowe Centrum Serwisowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Tanecznej 18 C, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000253995, o kapitale zakładowym 1.550.000,00 złotych (dalej „Spółka”), w wyniku transakcji sprzedaży na sesjach giełdowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zbyła od dnia 29 lipca 2009 roku do dnia 14 sierpnia 2009 r. 99.595 (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji TELL SA z siedzibą w Poznaniu.

Na skutek powyższych transakcji, w dniu 14 sierpnia 2009 r. Spółka zmniejszyła swój udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy TELL S.A. poniżej 5% (słownie: pięciu procent).
Przed dokonaniem transakcji Spółka posiadała 485.540 (słownie: czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset czterdzieści) akcji spółki TELL SA, stanowiących 7,676% kapitału zakładowego spółki TELL S.A. i dających prawo do 485.540 głosów, co dawało 5,686% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki TELL S.A.

Obecnie Spółka posiada 385.945 (słownie: trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) akcji TELL S.A. z siedzibą w Poznaniu, co daje 4,5197 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki TELL S.A.


Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Podpisano: Stanisław Górski – Członek Zarządu; Robert Krasowski – Członek Zarządu