Raporty bieżące

Konwersja akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje zwykłe na okaziciela i zmiana przez KDPW S.A. oznaczenia kodem konwertowanych akcji

Raport bieżący nr: 26/2005

Data: 7 października 2005

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd spółki Tell S.A. informuje, iż w dniu 7 października 2005 roku został powiadomiony przez KDPW S.A. o podjętej w dniu 5 października 2005 roku uchwale nr 560/05 Zarządu KDPW S.A. o wyznaczeniu na dzień 6 października 2005 roku dodatkowego terminu obsługi operacji konwersji akcji imiennych uprzywilejowanych spółki Tell S.A., oznaczonych kodem PLTELL000015 na akcje zwykłe na okaziciela oraz o zmianie oznaczenia kodem konwertowanych akcji w liczbie 303.050 (słownie: trzysta trzy tysiące pięćdziesiąt) z kodu dotychczasowego na kod PLTELL000023. Zarząd KDPW S.A. powiadomił spółkę, iż z dniem 6 października 2005 roku:
a) kodem PLTELL000015 oznaczonych jest 476.950 (słownie: czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji spółki Tell S.A.,
b) kodem PLTELL000023 oznaczonych jest 303.050 (trzysta trzy tysiące pięćdziesiąt) akcji spółki Tell S.A.

Ponadto Zarząd spółki Tell S.A. informuje, iż w dniu 7 października 2005 roku został powiadomiony przez KDPW S.A. o podjętej w dniu 5 października 2005 roku uchwale nr 561/05 Zarządu KDPW S.A. o rozszerzeniu uczestnictwa spółki Dom Maklerski BZ WBK S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla akcji spółki Tell S.A., oznaczonych kodem PLTELL000023.


Podstawa prawna: § 38 ust. 1 RO – rejestracja papierów w Krajowym Depozycie

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu