Raporty bieżące

Korekta raportu bieżącego nr 24/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r. – wniosek o zatwierdzenie prospektu

Raport bieżący nr: 24/2015

Data: 23 czerwca 2015

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z §6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz.133), niniejszym dokonuje korekty raportu bieżącego nr 24/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r. Wniosek o zatwierdzenie prospektu, w ten sposób, że jako podstawę prawną przekazania tego raportu wskazuje art.56 ust.1 pkt.1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz.1382), w miejsce omyłkowo wskazanego art.56 ust.1 pkt.2 tej ustawy.


 

Podstawa prawna: Art.56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu