Raporty bieżące

Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2009 roku

Raport bieżący nr: 37/2009

Data: 4 września 2009

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z §3 ust.1 i § 6 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz.259 ze zmianą), informuje o dokonaniu korekty skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2009 r., opublikowanego w dniu 15 maja 2009 r.

Korekta jest wynikiem:
– przyjęcia błędnej daty objęcia kontrolą spółki Impol Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie – przyjęto 01.01.2009 roku zamiast 02.03.2009 roku,
– podania błędnej średniej ważonej liczby akcji w tabeli „Wybrane dane finansowe” – zamiast prawidłowej liczby 5.914.717 podano 6.325.000,
– korekty dokonanej w pozycji „Inwestycje w jednostki zależne” w jednostkowym sprawozdaniu finansowym,
Dodatkowo w tabeli „Wybrane dane finansowe” dodano wiersz, w którym zaprezentowano liczbę akcji pomniejszoną o liczbę akcji własnych, będących w posiadaniu emitenta i wyliczony zysk przypadający na liczbę akcji minus akcje własne.

Wyżej wymienione korekty, wprowadzone do sprawozdania za I kwartał 2009 roku, zostały uwzględnione w śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i śródrocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2009 roku, wobec czego opublikowane śródroczne skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za I półrocze 2009 roku nie wymaga korekty w związku z opublikowaniem niniejszego raportu.

W załączeniu zestawienie dokonanych korekt.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt.2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Stanisław Górski – Członek Zarządu; Robert Krasowski – Członek Zarządu