Raporty bieżące

List intencyjny podpisany przez spółkę zależną – przedłużenie terminu negocjacji

Raport bieżący nr: 6/2010

Data: 10 marca 2010

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Działając zgodnie z art. 56 ust.5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 185 poz. 1439), w nawiązaniu do raportu nr 47/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r., Zarząd Tell S.A. informuje, że strony listu intencyjnego: PTI Sp. z o.o. (spółka zależna emitenta) i MAKSIMUM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością HOLDING S.K.A. z siedzibą w Katowicach (Sprzedający) postanowiły o przedłużeniu terminu zakończenia negocjacji do dnia 31 marca 2010 r.

Podstawa prawna:


Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie – aktualizacja informacji

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu