Raporty bieżące

Nabycie aktywów o znacznej wartości przez spółkę zależną emitenta

Raport bieżący nr: 22/2010

Data: 1 czerwca 2010

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Działając zgodnie z §5 ust.1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz.259 ze zmianą), Zarząd TELL S.A, w nawiązaniu do raportu nr 13/2010, informuje, że w dniu 1 czerwca 2010 r. powziął wiadomość o nabyciu przez PTI Sp. z o.o. (spółkę zależną emitenta, dalej: Kupujący) w dniu 31 maja 2010 r. od Maksimum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach (dalej: Sprzedający) zorganizowanej części przedsiębiorstwa, określonej w umowie, o której mowa w raporcie nr 13/2010. Nabycie nastąpiło po spełnieniu wszystkich warunków zawieszających zamknięcia transakcji, za cenę określoną w umowie. Nabycie dotyczy punktów sprzedaży usług Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie, a Kupujący planuje kontynuować ich dotychczasowy sposób wykorzystania.

Nabycie wskazanych wyżej aktywów zostało sfinansowane ze środków własnych.

Zarówno emitent, jak i osoby zarządzające lub nadzorujące emitenta, nie są w żaden sposób powiązane ze Sprzedającym i osobami nim zarządzającymi.

Kryterium uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości stanowi ich wartość stanowiąca więcej niż 10 % kapitałów własnych emitenta.


Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu