Raporty bieżące

Nabycie aktywów o znacznej wartości

Raport bieżący nr: 15/2009

Data: 15 kwietnia 2009

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


W nawiązaniu do raportów bieżących nr 8/2009 z dnia 13 marca 2009 r. i nr 14/2009 z dnia 10 kwietnia 2009 r. Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z §5 ust.1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz.259), informuje, że zgodnie z umową, o której mowa we wskazanych wyżej raportach, na skutek dokonania przez emitenta zapłaty kwoty 2.851.220 zł (stanowiącej część ceny za udziały) oraz przeniesienia własności 485.540 akcji emitenta, emitent w dniu 14 kwietnia 2009 r. nabył od Cyfrowego Centrum Serwisowego S.A. z siedzibą w Warszawie i Jerzego Macieja Zygmunta w sumie 8.000 (osiem tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 400.000 zł (czterysta tysięcy złotych), reprezentujących w sumie 100% kapitału zakładowego i 100% głosów na zgromadzeniu wspólników Euro-Phone Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Zapłata ceny, zarówno w już uiszczonej części, jak i płatnej w kolejnych ratach, zostanie sfinansowana ze środków własnych emitenta.

Nabycie udziałów ma charakter długoterminowej lokaty kapitałowej emitenta.

Kryterium uznania nabywanych udziałów za aktywa o znacznej wartości stanowi ich łączna wartość wynosząca więcej niż 10% wartości kapitałów własnych emitenta.


Podstawa prawna: Art.56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu