Raporty bieżące

Odwołanie członków organu nadzorującego

Raport bieżący nr: 33/2005

Data: 14 października 2005

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd Spółki Tell S.A. informuje, że w dniu 14 października 2005 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Tell S.A. przyjęło rezygnację dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki:
1. Pana Ryszarda Jaremka – Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
2. Pana Piotra Karmelity – Członka Rady Nadzorczej,
3. Pana Janusza Samelaka – Sekretarza Rady Nadzorczej,
4. Pana Pawła Turno – Członka Rady Nadzorczej,
i odwołania ich ze składu Rady Nadzorczej.
Przyczynę odwołania stanowiła rezygnacja każdego z członków Rady Nadzorczej z pełnionych funkcji.


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 25 RO – odwołanie osoby zarządzającej lub nadzorującej emitenta

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu