Raporty bieżące

Oferta zakupu akcji spółki – rozpoczęcie przyjmowania ofert sprzedaży akcji.

Raport bieżący nr: 10/2013

Data: 7 marca 2013

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd emitenta w nawiązaniu do raportu nr 9/2013 z dnia 26 lutego 2013 r. informuje o rozpoczęciu w dniu 7 marca 2013 r. przyjmowania ofert sprzedaży akcji emitenta, w ramach oferty zakupu akcji emitenta opublikowanej w dniu 26 lutego 2013 r.

Przyjmowanie ofert sprzedaży akcji będzie trwało do dnia 22 marca 2013 r.

Treść oferty zakupu akcji została opublikowana na stronie internetowej emitenta, a także na stronie internetowej Domu Maklerskiego IDM S.A.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat procedury przyjmowania zapisów w odpowiedzi na ofertę można uzyskać w POK Domu Maklerskiego IDM S.A. wskazanych w ofercie lub w Domu Maklerskim IDM S.A. pod numerem telefonu (012) 397 06 33.

Oferta, o której mowa wyżej nie stanowi wezwania w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. nr 185 poz.1439 z 2009 r. ze zmianami).


Podstawa prawna: Art.56 ust.1 pkt. 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu