Raporty bieżące

Oświadczenie w sprawie przestarzegania zasad ładu korporacyjnego

Raport bieżący nr: nr 11/2006

Data: 9 czerwca 2006

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Działając w oparciu §29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Zarząd Tell S.A. przekazuje w załączeniu aktualne oświadczenie w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego.
Treść oświadczenia w brzmieniu opublikowanym w raporcie bieżącym nr 4/2006 z dnia 28 kwietnia 2006 r. została zaakceptowana przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 9 czerwca 2006 r.

Podstawa prawna: Inne uregulowania.

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu