Raporty bieżące

Oświadczenie w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego.

Raport bieżący nr: 13/2006

Data: 12 czerwca 2006

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Działając w oparciu o §29 ust. 4 Regulaminu Giełdy Zarząd Tell S.A. przekazuje w załączeniu aktualne oświadczenie w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego. Zmiana oświadczenia związana jest z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 9 czerwca 2006 r. uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. W związku ze zmianą §12 i 14 Statutu zmodyfikowano treść oświadczenia w części dotyczącej zasad 14 i 20. Treść uchwały o zmianie statutu została opublikowana w raporcie bieżącym nr 10/2006 z dnia
9 czerwca 2006 r.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu