Raporty bieżące

Powołanie członków organu nadzorującego

Raport bieżący nr: 34/2005

Data: 14 października 2005

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd Spółki Tell S.A. informuje, że zgodnie z postanowieniem § 14 ust. 3 Statutu Spółki Tell S.A, Akcjonariusz – BBI Capital S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Paderewskiego 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział XXI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000222109, posiadający 45,50 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy powołał do składu Rady Nadzorczej Spółki Tell S.A. Pana Pawła Turno jako jej Przewodniczącego.

Jednocześnie Zarząd Spółki Tell S.A. informuje, że uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Tell S.A z dnia 14 października 2005 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki powołani zostali:

1. Pan Piotr Karmelita jako Członek Rady Nadzorczej,
2. Pan Janusz Samelak jako Członek Rady Nadzorczej,
3. Pan Tomasz Buczak jako Członek Rady Nadzorczej,
4. Pani Mariola Więckowska jako Członek Rady Nadzorczej.

1. Pan Paweł Turno posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu i uzyskał tytuł magistra.
Pan Paweł Turno kolejno pracował:
– w latach 1986 – 1989 na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na stanowisku asystenta,
– w latach 1989 – 1997 w „EMAX” S.A. w Poznaniu na stanowisku Prezesa Zarządu,
– w latach 1997 – 1998 w AMS S.A. w Poznaniu na stanowisku Prezesa Zarządu,
– w latach 1998 – 1999 w BB Investment Sp. z o.o. w Poznaniu na stanowisku Prezesa Zarządu,
– w latach 1999 do dziś w BBI Capital S.A. w Poznaniu na stanowisku Prezesa Zarządu.

Od 2004 roku pełni funkcję członka rady nadzorczej w TELL S.A.

Według złożonego oświadczenia Pan Paweł Turno nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Pan Paweł Turno nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

2. Pan Piotr Karmelita posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu na kierunku Zarządzanie i Marketing, specjalność Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw.

Pan Piotr Karmelita kolejno pracował:
– W latach 1995 – 2000 – w Domu Maklerskim BMT S.A. na stanowisku asystenta, a następnie: kierownika projektu, Dyrektora i członka zarządu,
– W latach 1998 – 2002 – w AMS S.A. na stanowisku członka Rady Nadzorczej,
– Od marca 2002 do dziś – w BB Investment Sp. z o.o. na stanowisku członka zarządu,
– Od marca 2002 do dziś – w BBI Capital S.A. na stanowisku członka zarządu,

Od 2004 roku pełni funkcję członka rady nadzorczej w TELL S.A.
Pan Piotr Karmelita jest członkiem Rady Nadzorczej „EMAX” S.A., Zeneris S.A., Public Profits Sp. z o.o.

Według złożonego oświadczenia Pan Piotr Karmelita nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Pan Piotr Karmelita nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

3. Pan Janusz Samelak posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu. W latach 1990 – 1991 odbył roczne studium doktoranckie na Uniwersytecie Philipsa w Marburgu w Niemczech. W 1995 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
Pan Janusz Samelak kolejno pracował:
– od 1986 r. do dziś w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na stanowisku pracownika naukowo – dydaktycznego,
– w latach 1995 – 1998 w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu na stanowisku wykładowcy,
– w latach 1997 – 1999 oraz od kwietnia 2002 do dziś – w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na stanowisku wykładowcy,
– w latach 1999 – 2001 i od października 2003 do dziś w Wyższej Szkole Handlu i Rachunkowości w Poznaniu na stanowisku wykładowcy.

Ponadto Pan Janusz Samelak pełni i pełnił wielokrotnie funkcję doradcy Zarządu i członka rady nadzorczej i tak:

– w latach 1997 – 1998 w BB Investment Sp. z o.o. w Poznaniu pełnił funkcję członka rady nadzorczej,
– w latach 1997 – 2001 w AMS S.A. w Poznaniu pełnił funkcję doradcy zarządu,
– w latach 1997 – 2002 w AMS S.A. w Poznaniu pełnił funkcję członka rady nadzorczej,
– w latach 1997 – 2002 w Adpol Sp. z o.o. w Warszawie pełnił funkcję członka rady nadzorczej,
– w latach 1998 – 1999 w Santa S.A. we Wrześni pełnił funkcję wiceprzewodniczącego rady nadzorczej,
– w latach 1998 – 2002 w Akcent Media Sp. z o.o. w Poznaniu pełnił funkcję przewodniczącego rady nadzorczej,
– od 1998 r. do dziś w BB Investment sp. z o.o. w Poznaniu pełni funkcję doradcy zarządu,
– od 1998 r. do dziś w „EMAX” S.A. w Poznaniu pełni funkcję sekretarza rady nadzorczej,
– w latach 2000 – 2002 w Aktis Media Sp. z o.o. w Poznaniu pełnił funkcję wiceprzewodniczącego rady nadzorczej,
– w latach 2001 – 2002 w BBI Tech S.A. w Poznaniu pełnił funkcję sekretarza rady nadzorczej,
– od 2002 r. do dziś w Krispol Sp. z o.o. we Wrześni pełni funkcję doradcy zarządu,
– od 2002 r. do dziś w „EMAX” S.A. w Poznaniu pełni funkcję doradcy zarządu.

Od 2004 roku pełni funkcję członka rady nadzorczej w TELL S.A.

Według złożonego oświadczenia Pan Janusz Samelak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Pan Janusz Samelak nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

4. Pan Tomasz Buczak ma wykształcenie wyższe. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1999 roku egzaminem radcowskim zakończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

Pan Tomasz Buczak:
– w 1995 r. rozpoczął praktykę zawodową nawiązując współpracę z kancelariami radcowskimi,

– w latach 1996-1999 był zatrudniony w Kancelarii Prawniczej Bogusława Kańskiego.
– w latach 1999-2002, jako radca prawny, wykonywał obsługę prawną Banku Staropolskiego S.A., a następnie Invest – Banku S.A., gdzie w szczególności uczestniczył w negocjowaniu umów dotyczących strategicznych rozwiązań w zakresie informatyki. W ramach pracy w Banku Staropolskim S.A. pełnił również funkcję p.o. Dyrektora Biura Zarządu, Rady i Obsługi Prawnej odpowiedzialnego za przygotowanie i weryfikację listy deponentów po upadłości tego banku,

– od roku 2002 świadczy na własny rachunek pomoc prawną w formie Kancelarii radcy prawnego, w tym od lipca 2003 r. stale współpracując z kancelarią Radcy Prawnego Marioli Więckowskiej, a od lipca 2004 r. z Kancelarią Adwokatów i Radców Prawnych Celichowski, Szyndler, Więckowska. W ramach swojej praktyki specjalizuje się w zagadnieniach związanych z analizą stanu prawnego przedsiębiorstw, obsługą procesów przekształcania, fuzji i restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, a także postępowań likwidacyjnych. Istotną część działalności stanowi współpraca przy sporządzaniu części prawnych prospektów emisyjnych oraz udział w reprezentowaniu Emitentów w postępowaniach przed Komisją Papierów Wartościowych i Giełd oraz doradztwo przy nabywaniu i eksploatowaniu nieruchomości.

Według złożonego oświadczenia Pan Tomasz Buczak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Pan Tomasz Buczak nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

5. Pani Mariola Więckowska posiada wykształcenie wyższe. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Na studiach była laureatem konkursu krasomówczego i uczestnikiem konkursu ogólnopolskiego. Była członkiem Naukowego Koła Prawników. Bezpośrednio po studiach podjęła aplikację prokuratorską, zakończoną egzaminem i funkcją asesora. Następnie zdobyła uprawnienia radcy prawnego, zdając egzamin przed Okręgową Izbą Radców Prawnych w Poznaniu z wynikiem bardzo dobrym.

Pani Mariola Więckowska:
– w 1990 r. rozpoczęła kształtowanie doświadczenia zawodowego o dzisiejszym profilu w Biurze Usług Konsultingowych i Obsługi Kapitału sp. z o.o. w Poznaniu, pełniąc funkcję szefa działu prawnego. Tam głównie opracowywała strategię prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych i wykonywała diagnozę stanu prawnego tych podmiotów, ze szczególnym uwzględnieniem potencjalnych roszczeń reprywatyzacyjnych osób trzecich,

– następnie w ramach działalności Kancelarii Prawnej prowadziła doradztwo prawne dla przedsięwzięć kapitałowych. Przez trzy lata była zatrudniona w Departamencie Trudnych Kredytów – Wydziale Restrukturyzacji Centrali Banku BZ WBK S.A. w Poznaniu. W ramach Departamentu prowadziła szereg procesów polegających na kompleksowej diagnozie stanu prawnego znaczących przedsiębiorców, przekształceniach własnościowych i negocjacjach z inwestorami strategicznymi, w celu restrukturyzacji zadłużenia. Bardzo istotne znaczenie miała tutaj ścisła współpraca z doradcami kapitałowymi, audytorami i biegłymi rzeczoznawcami,

– następnie w ramach własnej Kancelarii Prawnej obsługiwała szereg podmiotów prawa handlowego i osób fizycznych, głównie doradzając w zakresie strategii właścicielskiej. Była autorem pierwszych umów na przedsięwzięcia developerskie w Poznaniu, prowadząc od podstaw obsługę prawną przedsięwzięcia tj. od regulacji stanu prawnego gruntów, poprzez uzyskanie pozwolenia na budowę, redakcję umów z uczestnikami procesu budowlanego, po umowy z najemcami lokali, którzy współuczestnicząc w procesie uzyskali ulgi budowlane,

– uczestniczyła w Radach Nadzorczych wielu spółek prawa handlowego w tym spółek publicznych takich jak „RELPOL” S.A. i „ELZAB” S.A.,

– prowadziła szereg wykładów dla zarządów, dyrektorów i członków rad nadzorczych (m.innymi dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. oraz TP S.A., Wielkopolskiej Szkoły Biznesu przy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu).

– Tak budowane doświadczenie zawodowe składa się na profil specjalizacji radcy prawnego Marioli Więckowskiej. Profil ten sprowadza się do szeroko pojętego doradztwa w prowadzeniu działalności gospodarczej, a w szczególności realizacji strategii właścicielskiej i obsługi kapitału. W ramach tej specjalności prowadziła negocjacje z czołowymi firmami farmaceutycznymi w procesie pozyskania inwestora dla Cefarmu w Poznaniu. Wykonała doradztwo prawne i wszelkie dokumenty, umowy w procesie fuzji tej spółki z Polską Grupą Farmaceutyczną S.A.. Sporządziła część prawną prospektu emisyjnego na zlecenie PGF S.A. Uczestniczyła w szeregu procesach emisji akcji, w tym dla potrzeb pozyskania inwestora strategicznego, prowadząc kompleksowe doradztwo i doprowadzając do skutecznego sfinalizowania transakcji,

– w zakresie szeroko rozumianego doradztwa prawnego w drodze na Giełdę Papierów Wartościowych, prowadziła obsługę dla TALEX S.A., PBG S.A., PROFI S.A., TELL S.A. Prowadzi także doradztwo związane z obecnością emitenta na giełdowym parkiecie,

– w lipcu 2004 r. podjęła decyzję o fuzji prowadzonej przez siebie Kancelarii z Kancelarią Celichowski & Szyndler s.c.,

– dziś Kancelaria jest spółką partnerską. Połączone doświadczenie zawodowe partnerów Kancelarii CSW stawia ją wysoko w rankingach renomowanych publikatorów.

Według złożonego oświadczenia Pani Mariola Więckowska nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Pani Mariola Więckowska nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 26 RO – powołanie osoby zarządzającej lub nadzorującej emitenta

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu