Raporty bieżące

Powołanie Członków Zarządu i rezygnacja Prezesa Zarządu

Raport bieżący nr: 20/2009

Data: 12 maja 2009

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z §5 ust.1 pkt. 22) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz.259), informuje, że w dniu 11 maja 2009 r., w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Zarządu Spółki z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2008, Rada Nadzorcza powołała do składu Zarządu drugiej kadencji pana Stanisława Górskiego i pana Roberta Krasowskiego. Odpowiednie uchwały Rady Nadzorczej wchodzą w życie z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe emitenta za 2008 rok.

Pan Stanisław Górski

Pan Stanisław Górski (ur.1968) jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu i uzyskał tytuł magistra turystyki i rekreacji. Pan Stanisław Górski ukończył ponadto studia podyplomowe MBA w Wielkopolskiej Szkole Biznesu w Poznaniu, walidowane przez Nottingham Trent University. W latach od 1992 do 1993 roku pracował w Transmeble International Sp. z o.o. w Poznaniu na stanowisku spedytora międzynarodowego, od 1993 do 1995 roku prowadził własną działalność gospodarczą w zakresie handlu, od 1995 do 1998 roku pracował w „EMAX” S.A. na stanowisku głównego specjalisty do spraw handlowych, od 1998 do 2000 roku pracował w Berker Polska Sp. z o.o. w Kórniku na stanowisku dyrektora do spraw sprzedaży. Od roku 2000 zajmował w Tell Sp. z o.o., a następnie w Tell S.A. stanowisko Dyrektora Sprzedaży i Marketingu. Od 30 listopada 2004 roku pełni funkcję Członka Zarządu Emitenta.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pan Stanisław Górski nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie został również wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Robert Krasowski

Pan Robert Krasowski (ur.1970) jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i uzyskał tytuł magistra. W latach 1994-1996 był zatrudniony w I Oddziale Kredyt Banku S.A. w Poznaniu na stanowisku inspektora kredytowego w Wydziale Kredytów Gospodarczych, od 1996 do 2002 roku był zatrudniony w Domu Maklerskim BMT S.A. w Poznaniu kolejno na stanowiskach: kierownika projektu, zastępcy dyrektora Rynku Pierwotnego, dyrektora Departamentu Corporate Finance oraz Członka Zarządu, w roku 2002 był zatrudniony w BB Investment Sp. z o.o. w Poznaniu na stanowisku Członka Zarządu – Menedżera Inwestycyjnego. Od 2003 roku do chwili obecnej zatrudniony jest w Tell Sp. z o.o., a następnie w Tell S.A. na stanowisku Członka Zarządu – Dyrektora Finansowego.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pan Robert Krasowski nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie został również wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jednocześnie Zarząd działając zgodnie z §5 ust.1 pkt. 21) wskazanego na wstępie Rozporządzenia, informuje, że w dniu 11 maja 2009 r. emitent powziął wiadomość o rezygnacji pana Rafała Stempniewicza z dniem 11 maja 2009 r., z powodów osobistych, z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki.


Podstawa prawna: Art.56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Robert Krasowski – Członek Zarządu; Stanisław Górski – Członek Zarządu