Raporty bieżące

Powołanie Zarządu Emitenta na nową kadencję

Raport bieżący nr: 20/2019

Data: 10 czerwca 2019

Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka” lub „Emitent”), zgodnie z §5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie), niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 10 czerwca 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki wybrała Zarząd Emitenta czwartej kadencji.

W skład Zarządu zostały powołane następujące osoby:

  1. Pan Jerzy Motz – Prezes Zarządu;
  2. Pan Rafał Stempniewicz – Członek Zarządu;
  3. Pan Robert Krasowski – Członek Zarządu;
  4. Pan Tomasz Słowiński – Członek Zarządu;
  5. Pan Artur Wojtaszek – Członek Zarządu.

Rada Nadzorcza powołała Członków Zarządu z dniem 25 czerwca 2019 roku, tj. z dniem zatwierdzenia sprawozdań finansowych Spółki za 2018 rok.

Wszyscy Członkowie Zarządu powołani przez Radę Nadzorczą pełnili dotychczas funkcję Członków Zarządu Emitenta.

Spółka poniżej przedstawia informacje na temat Członków Zarządu Emitenta.

Pan Jerzy Motz (ur. 1970) (wykształcenie: średnie), posiada ponad 25 lat doświadczenia zawodowego w obszarze usług dla biznesu,  głównie w branży reklamowej i marketingowej oraz usługach outsourcingowych, a także na rynku nieruchomości. Od 1993 roku działa aktywnie  jako inwestor w nowych obszarach gospodarki. Współzałożyciel Neo Investments,  odpowiedzialny za rozwój  spółek w zakresie projektów deweloperskich oraz inwestycji kapitałowych. W 1997 r. uczestniczył w tworzeniu pierwszego operatora call center w Europie Centralnej, firmy Call Center Poland. W 2001 r. doprowadził do połączenia dwóch lokalnych agencji reklamowych, którymi zarządzał (Marketing House i Dialog) z Euro RSCG. W latach 2004- 2008 Prezes Zarządu Grupy Euro RSCG (obecnie Havas Worldwide Warsaw) wiodącej grupy komunikacji marketingowej w Polsce. Od 2002 roku do 2018 roku Prezes Zarządu spółki developersko inwestycyjnej Real Management S.A., a od 2018 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej Real Management S.A. Od 2014 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej OEX S.A. Od 10 maja 2016 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu OEX S.A.

Pan Jerzy Motz poza przedsiębiorstwem Emitenta zajmuje się prowadzeniem działalności inwestycyjnej w zakresie projektów developerskich. Pan Jerzy Motz nie uczestniczy jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub członek organów osoby prawnej w podmiocie, który prowadzi działalność konkurencyjną wobec emitenta. Pan Jerzy Motz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Rafał Stempniewicz (ur. 1963) (wykształcenie: wyższe) jest absolwentem Akademii Medycznej w Poznaniu i uzyskał tytuł lekarza medycyny. W latach 1989-1991 był zatrudniony w Zespole Opieki Zdrowotnej w Obornikach Wlkp. na stanowisku lekarza stażysty. Od 1991 do 1996 pełnił funkcję Dyrektora Działu Telekomunikacji w spółce „EMAX” S.A. w Poznaniu. Od 1997 zatrudniony w Tell Sp. z o.o., zaś od 30 listopada 2004 roku do 10 maja 2016 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu  OEX S.A. Ponadto pan Rafał Stempniewicz do 31 sierpnia 2016 roku pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Logzact S.A. z siedzibą w Poznaniu. W latach 2015 -2016 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej OEX Cursor S.A. z siedzibą w Warszawie.

Pan Rafał Stempniewicz nie uczestniczy jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub członek organów osoby prawnej w podmiocie, który prowadzi działalność konkurencyjną wobec emitenta. Pan Rafał Stempniewicz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Robert Krasowski (ur. 1970) (wykształcenie: wyższe) jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i uzyskał tytuł magistra. W latach 1994-1996 był zatrudniony w I Oddziale Kredyt Banku S.A. w Poznaniu na stanowisku inspektora kredytowego w Wydziale Kredytów Gospodarczych, od 1996 do 2002 roku był zatrudniony w Domu Maklerskim BMT S.A. w Poznaniu kolejno na stanowiskach: kierownika projektu, zastępcy dyrektora Rynku Pierwotnego, dyrektora Departamentu Corporate Finance oraz Członka Zarządu, w roku 2002 był zatrudniony w BB Investment Sp. z o.o. w Poznaniu na stanowisku Członka Zarządu – Menedżera Inwestycyjnego. Od 2003 roku do chwili obecnej zatrudniony jest w OEX S.A. (dawniej TELL S.A.). na stanowisku Członka Zarządu – Dyrektora Finansowego. Od marca 2015 roku pełni funkcję członka Rady Nadzorczej OEX Cursor S.A. z siedzibą w Warszawie.

Pan Robert Krasowski nie uczestniczy jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub członek organów osoby prawnej w podmiocie, który prowadzi działalność konkurencyjną wobec emitenta. Pan Robert Krasowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Tomasz Słowiński (ur. 1968) (wykształcenie: wyższe) jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Wydział Handlu Zagranicznego. Wybrane doświadczenia zawodowe: Ponad 25 lat doświadczenia w biznesie, w tym w bankowości inwestycyjnej i finansach oraz na stanowiskach zarządczych i operacyjnych w różnych obszarach biznesowych. Ponad 18 lat doświadczenia jako menadżer i przedsiębiorca w obszarze outsourcingu procesów biznesowych i usług dla biznesu. W latach 1992-2000 pracował w banku inwestycyjnym należącym do czołowej światowej instytucji finansowej, brytyjskiego HSBC, gdzie specjalizował się w transakcjach na rynku kapitałowym w Warszawie i Londynie oraz zajmował się M&A i prywatyzacjami. W latach 2001-2006 współtworzył i zarządzał podmiotami działającymi na rynku outsourcingu procesów biznesowych, pełniąc m.in. funkcje prezesa Zarządu PayrollCenter, czołowej polskiej firmy zajmującej się outsourcingiem płacowo-kadrowym, a także managing director w CVO Group. Od 2006 r. związany z Neo Investments, gdzie odpowiadał m.in. za sprawy finansowe, tworzenie międzynarodowych struktur zarządczych i podatkowych, nadzór właścicielski nad spółkami portfelowymi, transakcje kapitałowe oraz nowe inwestycje. Od 2011 r. wiceprezes Zarządu spółki GAD S.A. odpowiedzialny m.in. za całość spraw finansowych, inwestycyjnych i nowe akwizycje. Od 2014 r. do 5 marca 2018 r. członek Rady Nadzorczej OEX S.A., w której sprawował funkcję Sekretarza Rady, a także członka Komitetu Audytu. Od 5 marca 2018 roku Pan Tomasz Słowiński pełni funkcję Członka Zarządu OEX S.A.

Pan Tomasz Słowiński nie uczestniczy jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub członek organów osoby prawnej w podmiocie, który prowadzi działalność konkurencyjną wobec emitenta. Pan Tomasz Słowiński nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Artur Wojtaszek (ur. 1971) (wykształcenie: wyższe) jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera. Pan Artur Wojtaszek od 2017 roku posiada również dyplom Executive MBA wydany przez Francuski Instytut Zarządzania. Od ponad 20 lat jest związany z rynkiem usług biznesowych wspierających sprzedaż. W 1995 roku rozpoczął współpracę z Grupą Galicja (Dialog Galicja i Marketing House – obecnie Havas Group), gdzie w latach 1996 – 2001 był zatrudniony na stanowisku dyrektora regionalnego. Od 2001 roku jest pracownikiem spółki OEX Cursor SA ( wcześniej Cursor S.A.)  z siedzibą w Warszawie, w której zajmował stanowiska dyrektora sprzedaży i marketingu oraz wiceprezesa (2007 – 2009), a od roku 2009 do 2017 pełnił funkcję prezesa zarządu. W latach 2006 – 2010 był członkiem zarządu Merchandiser Sp. z o.o., która w 2010 roku weszła w struktury spółki Cursor SA. Od 2017 pełni funkcję prezesa zarządu spółki OEX E-Business Sp. z o. o. oraz zasiada w Radzie Nadzorczej OEX Cursor S.A.

Pan Artur Wojtaszek nie uczestniczy jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub członek organów osoby prawnej w podmiocie, który prowadzi działalność konkurencyjną wobec emitenta. Pan Artur Wojtaszek nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisy:

Tomasz Słowiński – Członek Zarządu

Robert Krasowski – Członek Zarządu