Raporty bieżące

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Raport bieżący nr: 20/2007

Data: 24 maja 2007

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z §39 ust.1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. nr 209 poz.1744), przekazuje projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zwołanego na dzień 11 czerwca 2007 roku.
Jednocześnie Zarząd informuje, że na stronie internetowej Spółki, w części dotyczącej relacji inwestorskich, dostępne są dokumenty związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy: coroczna ocena sytuacji Spółki dokonana przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie Rady Nadzorczej, sprawozdania Komitetów Rady Nadzorczej, dokonana przez Radę Nadzorczą ocena sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki, wniosków Zarządu co do podziału zysku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, a także rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu, stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie aktualnego oświadczenia Zarządu o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego oraz opinia Rady Nadzorczej co do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Uchwała nr ….. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 11 czerwca 2007 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
Działając na podstawie art.409 §1 kodeksu spółek handlowych i §8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ………………………………………………………

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 11 czerwca 2007 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
Działając na podstawie §11 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:
………………………………………………………………………………………….

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 11 czerwca 2007 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2006.
Działając na podstawie art.395 §2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych i §3 pkt. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2006.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 11 czerwca 2007 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2006.
Działając na podstawie art.395 §5, w związku z art.395 §2 pkt.3) kodeksu spółek handlowych i §3 pkt. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2006.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 11 czerwca 2007 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2006.
Działając na podstawie art.395 §2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych i §3 pkt. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2006, obejmujące:
a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
b) bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 60.842 tysięcy złotych,
c) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 3.718 tysięcy złotych,
d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.718 tysięcy złotych,
e) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.419 tysięcy złotych,
f) oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 11 czerwca 2007 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2006.
Działając na podstawie art.395 §5 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§1Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2006.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 11 czerwca 2007 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2006.
Działając na podstawie art.395 §5 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie
finansowe za rok 2005, obejmujące:
a) skonsolidowany bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 66.266 tysięcy złotych,
b) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 5.001 tysięcy złotych,
c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5.001 tysięcy złotych,
d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.208 tysięcy złotych,
e) oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 11 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku.
Działając na podstawie art.395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych i §3 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić panu Pawłowi Turno, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w czasie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 11 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku.
Działając na podstawie art.395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych i §3 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić panu Januszowi Samelakowi, pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w czasie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 11 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku.
Działając na podstawie art.395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych i §3 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić panu Piotrowi Karmelicie, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w czasie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 11 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku.
Działając na podstawie art.395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych i §3 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić pani Marioli Więckowskiej, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w czasie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 11 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku.
Działając na podstawie art.395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych i §3 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić panu Tomaszowi Buczakowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w czasie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 11 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku.
Działając na podstawie art.395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych i §3 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić panu Rafałowi Stempniewiczowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w czasie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 11 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku.
Działając na podstawie art.395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych i §3 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić panu Robertowi Krasowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w czasie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 11 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku.
Działając na podstawie art.395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych i §3 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić panu Stanisławowi Górskiemu, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w czasie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 11 czerwca 2007 roku w sprawie podziału zysku.
Działając na podstawie art.395 §2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych i §3 pkt 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przekazać zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok 2006 w kwocie 3.718.110,87 zł (słownie: trzy miliony siedemset osiemnaście tysięcy sto dziesięć złotych 87/100) na kapitał zapasowy.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 11 czerwca 2007 roku w sprawie przyjęcia oświadczenia Zarządu w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego.
Działając na podstawie art.395 §5 kodeksu spółek handlowych, w związku z treścią §29 ust.3 i 4 Regulaminu Giełdy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po zapoznaniu się z aktualnym oświadczeniem Zarządu z dnia 23 kwietnia 2007 roku w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego, akceptuje w pełni jego treść.


Podstawa prawna: Art.56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu