Raporty bieżące

Przyjęcie przez Radę Nadzorczą OEX S.A. dokumentów będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący nr: 16/2016

Data: 8 kwietnia 2016

Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”, „Emitent”), zgodnie z §38 ust.1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz.U. nr 133 z 2014 r.), w związku ze zwołanym na dzień 10 maja 2016 r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Spółki informuje, że w dniu 7 kwietnia 2016r. Rada Nadzorcza przyjęła i będzie przedstawiała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:

  • sprawozdanie z działalności Rady za rok 2015,
  • ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej
  • oraz zarządzania ryzykiem, oceny sposobu wypełniania przez OEX S.A. obowiązków informacyjnych w zakresie ładu korporacyjnego oraz oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.

 

Jednocześnie Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd porządkiem obrad i projektami uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 roku, pozytywnie zaopiniowała ich treści i postanowiła zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcie uchwał w projektowanej treści.

Podstawa prawna: Art.56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i  okresowe

Podpisano:  Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu