Raporty bieżące

Rejestracja podwyższenia kapitału.

Raport bieżący nr: 13/2007

Data: 2 marca 2007

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Działając zgodnie z §5 ust.1 pkt 9) i §39 ust.1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. nr 209 poz.1744), Zarząd TELL S.A. informuje, że w dniu 2 marca 2007 r. Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 22 lutego 2007 r., na podstawie którego w dniu 2 marca 2007 r. zarejestrowano zmianę statutu Spółki uchwaloną przez Zarząd Spółki w dniu 1 lutego 2007 r., w związku z emisją akcji w ramach kapitału docelowego.
Wysokość kapitału zakładowego po rejestracji jego podwyższenia to 1.265.000 zł (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych). Kapitał ten dzieli się na:
a) 476.950 (czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,
b) 303.050 (trzysta trzy tysiące pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
c) 485.000 (czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B.
Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału to 1.741.950 głosów (jeden milion siedemset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt).
W załączeniu treść dotychczas obowiązującego §5 ust.1 statutu i treść tego postanowienia po zmianie oraz tekst jednolity statutu uwzględniający zarejestrowaną zmianę.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – raporty bieżące i okresowe

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu