Raporty bieżące

Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego.

Raport bieżący nr: 38/2005

Data: 2 listopada 2005

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd Spółki Tell S.A. informuje, że w dniu 25 października 2005 roku, na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Poznaniu, Wydział XXI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 24 października 2005 roku, zarejestrowano podwyższenie o kwotę 350.000,00 złotych, kapitału zakładowego nastąpiło w drodze emisji 350.000 akcji serii B na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 złotych każda.
Obecnie kapitał zakładowy Spółki Tell S.A. wynosi 1.130.000,00 złotych i dzieli sie na: 476.950 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, 303.050 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 350.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B. Liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 1.606.950.

Informację o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Zarząd Tell S.A. powziął w dniu 2 listopada 2005 roku.


Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie  – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu