Raporty bieżące

Rejestracja zmian statutu

Raport bieżący nr: 15/2006

Data: 6 lipca 2006

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z §39 ust.1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. nr 209 poz.1744), informuje, że w dniu 5 lipca 2006r. Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 26 czerwca 2006 r., na podstawie którego w dniu 29 czerwca 2006r. zarejestrowano zmiany statutu Spółki uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 9 czerwca 2006 r. W załączeniu treść dotychczas obowiązujących postanowień statutu i treść zmian oraz tekst jednolity statutu uwzględniający ostatnie zarejestrowane zmiany.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt.2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu