Raporty bieżące

Rekomendacja Zarządu OEX S.A. w sprawie podziału zysku za 2018 r.

Raport bieżący nr: 18/2019

Data: 29 maja 2019

Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka” lub „Emitent”), informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 29 maja 2019 roku, podjął uchwałę stosownie do której zamierza przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki propozycję przeznaczenia zysku netto wypracowanego przez Emitenta w 2018 r., w kwocie 10.760.459,31 zł. (słownie: dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści jeden groszy), w całości na kapitał zapasowy Spółki.
Powyższa rekomendacja Zarządu Spółki, zakładająca niewypłacanie dywidendy i przeznaczenie
w całości zysku za 2018 r. na kapitał zapasowy, zostanie oceniona przez Radę Nadzorczą Spółki zgodnie z art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych. Ostateczna decyzja w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za 2018 r. zostanie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)
Podpisy:
Tomasz Słowiński – Członek Zarządu
Robert Krasowski – Członek Zarządu