Raporty bieżące

Spełnienie się warunków dotyczącego zawartej przez emitenta znaczącej umowy

Raport bieżący nr: 14/2009

Data: 10 kwietnia 2009

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2009 z dnia 13 marca 2009 r. Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z §5 ust.1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz.259), informuje, że w dniu 10 kwietnia 2009 r. nastąpiło wymagane przez umowę, której dotyczył wskazany na wstępie raport, łączne spełnienie się określonych w niej warunków zawieszających:

a) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TELL S.A. podjęło uchwałę, w której wyrażona została zgoda na zmianę przeznaczenia akcji własnych skupionych przez emitenta i sprzedaż tychże akcji na rzecz Cyfrowego Centrum Serwisowego S.A.;

b) zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów, strony wymienionej powyżej umowy nie mają ustawowego obowiązku zgłoszenia Prezesowi UOKiK zamiaru koncentracji, w związku z zawarciem wymienionej wyżej umowy;

c) przeprowadzone przez emitenta badanie przedakwizycyjne spółki pod firmą Euro-Phone Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie potwierdziło jej należyty stan faktyczny, prawny i biznesowy.


Podstawa prawna: Art.56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu