Raporty bieżące

Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Raport bieżący nr: 5/2008

Data: 22 kwietnia 2008

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z §39 ust.1 pkt. 2) i 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. nr 209 poz.1744), w załączeniu przekazuje treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwołane na dzień 21 kwietnia 2008 roku.

Podstawa prawna: Art.56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu