Raporty bieżące

Ustalenie daty pierwszego notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki Tell S.A.

Raport bieżący nr: 37/2005

Data: 19 października 2005

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd Spółki Tell S.A. informuje, że na podstawie Uchwały nr 362/2005 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 października 2005 roku, z dniem 20 października 2005 roku wprowadzonych zostaje do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki Tell S.A. o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLTELL000031”.

Jednocześnie mocą w/w Uchwały pierwsze notowanie praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki Tell S.A. odbędzie się na sesji giełdowej w dniu 20 października 2005 roku, a prawa do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki Tell S.A. będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „TELL-PDA” i oznaczeniem „TELA”.


Podstawa prawna: § 38 pkt 4 RO – data pierwszego notowania

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu