Raporty bieżące

Wybór biegłego rewidenta

Raport bieżący nr: 4/2009

Data: 23 lutego 2009

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z §5 ust.1 pkt 19) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. nr 209 poz.1744), informuje, że w dniu 23 lutego 2009 r. Rada Nadzorcza Spółki, w miejsce PKF Consult Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako biegłego rewidenta do badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 r. wybrała PKF Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy u. Elbląskiej 15/17, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 548.

Powyższa zmiana ma charakter formalny, spowodowana jest powstaniem Grupy Kapitałowej PKF Consult, w ramach której została wyodrębniona PKF Audyt Sp. z o.o., specjalizująca się w ramach Grupy w usługach audytu. PKF Audyt Sp. z o.o. jest podmiotem w 100% zależnym od PKF Consult Sp. z o.o., podmiotu wybranego jako biegłego rewidenta uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 27 maja 2008 r. (raport bieżący nr 13/2008)

Rada Nadzorcza dokonała wyboru biegłego rewidenta działając zgodnie z §18 ust.1 pkt.4) Statutu Spółki oraz §3 ust.1 pkt.5) Regulaminu Rady Nadzorczej.


Podstawa prawna: Art.56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu