Raporty bieżące

Wybór biegłego rewidenta

Raport bieżący nr: 21/2010

Data: 19 maja 2010

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z zgodnie z §5 ust.1 pkt. 19) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz.259 ze zmianą), informuje, że w dniu 18 maja 2010 r. powziął wiadomość o dokonaniu przez Radę Nadzorczą Spółki, w dniu 14 maja 2010 r., wyboru PKF Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Elbląskiej 15/17, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 548, jako biegłego rewidenta do przeglądu półrocznego oraz badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.

Emitent korzystał już wcześniej z usług PKF Audyt Sp. z o.o. przy przeglądzie półrocznego oraz badaniu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 oraz przy badaniu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008. Ponadto przy przeglądzie półrocznego oraz przy badaniu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007, a także przy przeglądzie półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 emitent korzystał z usług PKF Consult Sp. z o.o., od której PKF Audyt Sp. z o.o. jest w 100% zależna.

Rada Nadzorcza dokonała wyboru biegłego rewidenta działając zgodnie z §18 ust.1 pkt.4) Statutu Spółki oraz §3 ust.1 pkt.5) Regulaminu Rady Nadzorczej.


Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu