Raporty bieżące

Wybór biegłego rewidenta.

Raport bieżący nr: 47/2005

Data: 16 grudnia 2005

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd Spółki Tell S.A. informuje, że w dniu 16 grudnia 2005 r. Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, pl.Wiosny Ludów 2, wpisaną na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod nr 238 jako biegłego rewidenta do badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005.
Spółka korzystała już wcześniej z usług HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. przy badaniu jednostkowego sprawozdania finansowego za 2004 r., przy przeglądzie śródrocznego sprawozdania fianansowego i skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego sporządzonych na dzień 30 czerwca 2005 r. Ponadto HLB Frąckowiak i Współnicy Sp. z o.o. dokonała również badania jednostkowych sprawozdań finansowych Connex Sp. z o.o. (spółki zależnej od Tell S.A.) za lata 2003 i 2004 oraz przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Connex Sp. z o.o. sporządzonego na dzień 30 czerwca 2005 r.
HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. była wykonawcą prospektu emisyjnego Spółki.
Rada Nadzorcza dokonała wyboru biegłego rewidenta działając zgodnie z § 18 ust.1 pkt.4) Statutu Spółki i § 3 ust.1 pkt 5) Regulaminu Rady Nadzorczej.


Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu