Raporty bieżące

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2005 roku

Raport bieżący nr: 2/2006

Data: 13 lutego 2006

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd Tell S.A. przekazuje wykaz wszystkich informacji określonych w art.56 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184 poz. 1539), przekazanych do publicznej wiadomości w 2005 r. Oryginały raportów bieżących i okresowych znajdują się w siedzibie Spółki w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 182/196.
Wszystkie wymienione poniżej raporty są dostepne na stronie internetowej Spółki: www.tell.pl

Raporty bieżące przekazane w 2005 r.:

Raport bieżący nr 1/2005, 29-06-2005
Przystąpienie do systemu ESPI,
Raport bieżący nr 2/2005, 06-07-2005
Raport o reprezentacji,
Raport bieżący nr 3/2005, 05-08-2005
Konwersja części akcji imiennych na akcje na okaziciela,
Raport bieżący nr 3/2005, 08-08-2005
Korekta raportu bieżącego nr 3/2005 z dnia 05 sierpnia 2005 roku,
Raport bieżący nr 4/2005, 09-08-2005
Zmiana treści prospektu,
Raport bieżący nr 5/2005, 12-08-2005
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 26 sierpnia 2005 roku-porządek obrad i projekt uchwał,
Raport bieżący nr 6/2005, 16-08-2005
Terminy przekazywania raportów okresowych za 2005 rok,
Raport bieżący nr 7/2005, 25-08-2005
Zmiana treści prospektu,
Raport bieżący nr 8/2005, 26-08-2005
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Tell S.A. w dniu 26 sierpnia 2005 roku,
Raport bieżący nr 9/2005, 30-08-2005
Zmiana treści prospektu,
Raport bieżący nr 10/2005, 01-09-2005
Wypowiedzenie istotnej umowy,
Raport bieżący nr 11/2005, 01-09-2005
Zmiana treści prospektu,
Raport bieżący nr 12/2005, 16-09-2005
Zmiana treści prospektu,
Raport bieżący nr 13/2005, 16-09-2005
Sporządzenie prognoz wyników finansowych Grupy Kapitałowej Tell S.A.,
Raport bieżący nr 13/2005, 19-09-2005
Korekta raportu bieżącego nr 13/2005 z dnia 16 września 2005,
Raport bieżący nr 14/2005, 20-09-2005
Zawarcie umowy o kredyt rewolwingowy spółki zależnej Connex Sp. z o.o.,
Raport bieżący nr 15/2005, 20-09-2005
Rozwiązanie umowy pożyczki zawartej z BBI Capital S.A.,
Raport bieżący nr 16/2005, 25-09-2005
Przedział ceny emisji,
Raport bieżący nr 17/2005, 25-09-2005
Zawarcie umowy o subemisję inwestycyjną – zmiana treści prospektu,
Raport bieżący nr 18/2005, 25-09-2005
Zmiana treści prospektu,
Raport bieżący nr 16/2005, 26-09-2005
Korekta raportu bieżącego nr 16/2005 z dnia 25 września 2005 roku-Przedział cenowy emisji,
Raport bieżący nr 19/2005, 28-09-2005
Rejestracja papierów wartościowych w Krajowym Depozycie,
Raport bieżący nr 20/2005, 29-09-2005
Zmiana treści prospektu,
Raport bieżący nr 21/2005, 30-09-2005
Wnioski o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu,
Raport bieżący nr 22/2005, 01-10-2005
Zmiana treści prospektu – ustalenie ceny emisyjnej,
Raport bieżący nr 23/2005, 01-10-2005
Zmiana treści prospektu – podpisanie porozumienia dodatkowego do umowy o subemisję inwestycyjną,
Raport bieżący nr 24/2005, 07-10-2005
Zakończenie subskrypcji akcji serii B,
Raport bieżący nr 25/2005, 07-10-2005
Zakończenie subskrypcji akcji serii B,
Raport bieżący nr 26/2005, 07-10-2005
Konwersja akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje zwykłe na okaziciela i zmianie przez KDPW S.A. oznaczenia kodem konwertowanych akcji,
Raport bieżący nr 27/2005, 07-10-2005
Zawarcie umowy lokaty terminowej,
Raport bieżący nr 28/2005, 07-10-2005
Informacja o nabyciu akcji z emisji akcji serii B przez osobę zarządzającą,
Raport bieżący nr 29/2005, 12-10-2005
Zasady dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005,
Raport bieżący nr 30/2005, 14-10-2005
Rejestracja praw do akcji zwykłych w Krajowym Depozycie,
Raport bieżący nr 31/2005, 14-10-2005
Rezygnacja członków organu nadzorującego,
Raport bieżący nr 32/2005, 14-10-2005
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Tell S.A. w dniu 14 października 2005r.,
Raport bieżący nr 33/2005, 14-10-2005
Odwołanie członków organu nadzorującego,
Raport bieżący nr 34/2005, 14-10-2005
Powołanie członków organu nadzorującego,
Raport bieżący nr 35/2005, 14-10-2005
Dostosowanie aktów wewnętrznych Spółki Tell S.A. do zasad zawartych w deklaracji Zarządu Tell S.A. w sprawie „Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych 2005”,
Raport bieżący nr 36/2005, 19-10-2005
Dopuszczenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcji zwykłych na okaziciela serii A i B oraz praw do akcji serii B spółki Tell S.A.,
Raport bieżący nr 37/2005, 19-10-2005
Ustalenie daty pierwszego notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki Tell S.A.,
Raport bieżący nr 38/2005, 02-11-2005
Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego,
Raport bieżący nr 39/2005, 03-11-2005
Dokonanie zmiany Statutu Tell S.A.,
Raport bieżący nr 40/2005, 14-11-2005
Rejestracja akcji zwykłych serii B w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.,
Raport bieżący nr 41/2005, 16-11-2005
Wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji i wprowadzenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcji serii A i B Spółki Tell S.A.,
Raport bieżący nr 42/2005, 18-11-2005
Informacja o transakcjach na prawach do akcji spółki Tell S.A.,
Raport bieżący nr 43/2005, 18-11-2005
Informacja o transakcjach na prawach do akcji spółki Tell S.A.,
Raport bieżący nr 44/2005, 22-11-2005
Informacja o transakcjach na akcjach spółki Tell S.A.,
Raport bieżący nr 45/2005, 05-12-2005
Informacja o transakcjach na akcjach spółki Tell S.A.,
Raport bieżący nr 46/2005, 13-12-2005
Informacja o transakcjach na akcjach spółki Tell S.A.,
Raport bieżący nr 47/2005, 16-12-2005
Wybór biegłego rewidenta,
Raport bieżący nr 48/2005, 23-12-2005
Informacja o transakcjach na akcjach spółki Tell S.A.,
Raport bieżący nr 48/2005, 23-12-2005
Korekta raportu nr 48 – informacja o transakcjach na akcjach spółki Tell S.A.,
Raport bieżący nr 49/2005, 23-12-2005
Informacja o transakcjach na akcjach spółki Tell S.A.,

Raporty okresowe przekazane w 2005 r.:

Skonsolidowany raport kwartalny QS 2/2005, 16-08-2005,
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2005, 30-09-2005,
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2005, 14-11-2005.


Podstawa prawna: Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie – wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu