Raporty bieżące

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2006 roku

Raport bieżący nr: 7/2007

Data: 6 lutego 2007

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd Tell S.A. przekazuje wykaz wszystkich informacji określonych w art.56 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184 poz. 1539), przekazanych do publicznej wiadomości w 2006 r. Oryginały raportów bieżących i okresowych znajdują się w siedzibie Spółki w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 182/196.
Wszystkie wymienione poniżej raporty są dostępne na stronie internetowej Spółki: www.tell.pl

Raporty bieżące przekazane w 2006 r.:

Raport bieżący nr 1/2006, 30-01-2006
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2006 roku

Raport bieżący nr 2/2006, 13-02-2006
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2005 roku

Raport bieżący nr 3/2006, 28-04-2006
Deklaracja wstrzymania wypłaty dywidendy

Raport bieżący nr 4/2006, 28-04-2006
Oświadczenie w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego

Raport bieżący nr 5/2006, 05-05-2006
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 6/2006, 05-05-2006
Projekt zmiany statutu

Raport bieżący nr 7/2006, 22-05-2006
Projekt zmiany statutu

Raport bieżący nr 8/2006, 22-05-2006
Deklaracja wstrzymania wypłat dywidendy

Raport bieżący nr 9/2006, 26-05-2006
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 10/2006, 09-06-2006
Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 11/2006, 09-06-2006
Oświadczenie w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego

Raport bieżący nr 12/2006, 12-06-2006
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu
9 czerwca 2006 r.

Raport bieżący nr 13/2006, 12-06-2006
Oświadczenie w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego

Raport bieżący nr 14/2006, 06-07-2006
Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2006 r.

Raport bieżący nr 15/2006, 06-07-2006
Rejestracja zmian statutu

Raport bieżący nr 16/2006, 14-07-2006
Przejęcie sieci sprzedaży

Raport bieżący nr 17/2006, 26-07-2006
Wybór biegłego rewidenta

Raport bieżący nr 18/2006, 04-08-2006
Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący nr 19/2006, 18-08-2006
Przejęcie sieci sprzedaży – oświadczenie PTK Centertel Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 20/2006, 01-09-2006
Przejęcie sieci sprzedaży – zamknięcie transakcji

Raport bieżący nr 21/2006, 05-10-2006
Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący nr 22/2006, 20-11-2006
Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący nr 23/2006, 20-12-2006
Spełnienie się warunku dotyczącego zawartej przez emitenta znaczącej umowy

Raporty okresowe przekazane w 2006 r.:

Skonsolidowany raport kwartalny QS IV/2005, 01-03-2006
Raport roczny R 2005, 28-04-2006
Skonsolidowany raport roczny RS 2005, 28-04-2006
Skonsolidowany raport kwartalny QSr I/2006, 15-05-2006
Skonsolidowany raport kwartalny QSr II/2006, 11-08-2006
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2006, 02-10-2006
Skonsolidowany raport kwartalny QSr III/2006, 14-11-2006


Podstawa prawna: Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie – wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu