Raporty bieżące

Wypłata dywidendy

Raport bieżący nr: 13/2011

Data: 29 kwietnia 2011

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z §38 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz.259 ze zmianą), informuje, że ustalona w uchwale nr 16/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 kwietnia 2011 r. wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję to 0,80 zł, dzień dywidendy to 18 maja 2011 r., a dzień wypłaty dywidendy to 1 czerwca 2011 r. Liczba akcji objętych dywidendą to 6.309.623, a wysokość dywidendy to 5.047.698,40 zł.


Podstawa prawna: Art.56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu