Raporty bieżące

Wypłata dywidendy przez spółkę zależną emitenta

Raport bieżący nr: 12/2010

Data: 31 marca 2010

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Działając zgodnie z art. 56 ust.1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 185 poz. 1439), Zarząd Tell S.A. informuje, że w dniu 31 marca 2010 r. emitent jako jedyny wspólnik Euro-Phone Sp. z o.o. otrzymał tytułem dywidendy kwotę 823.298,43 zł. Wypłata nastąpiła w oparciu o uchwałę zgromadzenia wspólników Euro-Phone Sp. z o.o. z dnia 30 marca 2010 r.


Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1) Ustawy o ofercie – informacja poufna

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu