Raporty bieżące

Wypłata zaliczek na poczet dywidendy przez spółki zależne emitenta

Raport bieżący nr: 32/2010

Data: 28 grudnia 2010

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Działając zgodnie z art. 56 ust.1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 185 poz. 1439 ze zmianą), Zarząd Tell S.A. informuje, że emitent otrzymał tytułem zaliczki na poczet dywidendy za rok 2010 następujące kwoty: w dniu 27 grudnia 2010 r. 608.000,00 zł od PTI Sp. z o.o. i w dniu 28 grudnia 2010 r. 910.751,72 zł od Euro-Phone Sp. z o.o.


Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1) Ustawy o ofercie – informacja poufna

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu