Raporty bieżące

Zamiar przekroczenia 25% średniej dziennej wielkości obrotów przy nabywaniu akcji własnych.

Raport bieżący nr: 7/2009

Data: 12 marca 2009

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Działając zgodnie z art.5 ust.3 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych, Zarząd TELL S.A. informuje, że w związku z niską płynnością akcji emitenta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zamierza w ramach skupu akcji własnych, począwszy od dnia 13 marca 2009 r., przekroczyć granicę 25% średniej dziennej wielkości akcji. Jednocześnie, zgodnie z art.5 ust.3 pkt. c) Rozporządzenia, w trakcie skupu akcji własnych emitent nie przekroczy 50% średniej dziennej wielkości.


Podstawa prawna: Inne uregulowania

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu