Raporty bieżące

Zawarcie umowy o subemisję inwestycyjną – zmiana treści prospektu

Raport bieżący nr: 17/2005

Data: 25 września 2005

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd Tell S.A. informuje,  że w dniu 24 września 2005 roku zawarta została pomiędzy
Tell S.A. a Bankiem Zachodnim WBK S.A. umowa o subemisję inwestycyjną Akcji Serii B.

W związku z powyższym zmianie uległy następujące części prospektu emisyjnego Tell S.A., które zawarte są w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 81 ust. 1 pkt 1 Ustawy PPO – informacja powodująca zmianę treści prospektu

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu