Raporty bieżące

Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący nr: 17/2009

Data: 15 kwietnia 2009

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Działając zgodnie z §5 ust.1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz.259), Zarząd TELL S.A. informuje, że w dniu 14 kwietnia 2009 r. emitent zawarł z Alior Bank S.A. (dalej: Bank) umowę o kredyt inwestycyjny. Na podstawie tej umowy Bank udzielił emitentowi kredytu w kwocie 6.000.000,00 zł (sześć milionów złotych) z przeznaczeniem na refinansowanie nakładów poniesionych na zakupu udziałów w Impol Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Spłata kredytu nastąpi w równych miesięcznych ratach, termin ostatecznej spłaty kredytu został określony na dzień 30 maja 2014 r. Emitent zobowiązany jest do zapłacenia Bankowi odsetek według stopy zmiennej, składającej się ze stopy bazowej WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów w PLN, powiększonej o marżę 4,5 punktu procentowego w skali roku, ponadto emitent zobowiązany jest do zapłacenia Bankowi prowizji przygotowawczej w wysokości 1 % kwoty kredytu. Zabezpieczenie wierzytelności Banku mają stanowić: zastaw rejestrowy na 100% udziałów w Impol Sp. z o.o. i 100% udziałów w PTI Sp. z o.o., przelew wierzytelności oraz pełnomocnictwo do rachunków emitenta w Banku.
Wykorzystanie kredytu będzie mogło nastąpić po przedstawieniu umów dotyczących ustanowienia zabezpieczeń oraz dostarczeniu dowodów złożenia do sądu opłaconych wniosków o wpis zastawów rejestrowych na udziałach, udzieleniu pełnomocnictwa do rachunków, złożeniu przez emitenta oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji do kwoty 12.000.000 zł, przedłożeniu zaświadczenia z rejestru skarbowego o nieobciążeniu udziałów, które mają zostać obciążone zastawem w ramach zabezpieczenia, zastawem na rzecz Skarbu Państwa z tytułu zobowiązań podatkowych oraz po przedstawieniu Bankowi zaświadczeń z urzędu skarbowego i ZUS o braku zaległości.

Kryterium uznania umowy za znaczącą stanowi wartość przedmiotu umowy wynosząca więcej niż 10 % kapitałów własnych emitenta.


Podstawa prawna: Art.56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu