Raporty bieżące

Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący nr: 21/2006

Data: 5 października 2006

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z §5 ust.1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. nr 209 poz.1744), informuje o zawarciu przez Spółkę, w okresie ostatnich dwunastu miesięcy, z Connex Sp. z o.o., spółką zależną TELL S.A, ośmiu umów pożyczki o łącznej wartości 3.380.000,00 zł (trzy miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy zlotych).

Umowy te łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy w rozumieniu Rozporządzenia; ich łączna wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych TELL S.A.

Umową o największej wartości jest umowa zawarta w dniu 4 października 2006 r. Przedmiot tej umowy stanowi udzielenie przez TELL S.A. spółce Connex Sp. z o.o. pożyczki w wysokości 1.000.000,00 zł (jednego miliona złotych). Oprocentowanie pożyczki jest zmienne i zostanie obliczone jako suma stopy procentowej i marży w wysokości 2%. Stopa procentowa będzie się zmieniała każdorazowo z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego, proporcjonalnie do stawki odniesienia obliczanej na podstawie średniej arytmetycznej WIBOR-u dla depozytów jednomiesięcznych z ostatnich 10 dni roboczych poprzedniego miesiąca kalendarzowego. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zwrotu kwoty pożyczki wraz z odsetkami do dnia 31 grudnia 2006 r.

W umowie nie zawarto postanowień dotyczących kar umownych.


Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano:  Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu